Co fin de cumprir co deber de información, recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do  11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSICE), a continuación reflíctense os seguintes datos...

DATOS IDENTIFICATIVOS

A empresa titular deste dominio web é  Paripepop  S. C.  O domicilio fiscal e para estes efectos está na Rúa Jaca, 1, 2ªA. 15703 - Santiago de Compostela (A Coruña). C.I.F.:  J70415963.

O sitio web é www.quenindiola.com e para calquera consulta ou contacto coa empresa, os usuarios poderán comunicarse a través dos seguintes números de teléfono + (34) 981 935 152 / 698 129 607 ou da dirección de correo electrónico info@quenindiola.com.

Esta información legal complétase na Política de Privacidade e Protección de Datos.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Informamos os usuarios desta web do cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD ( RDLOPD).

Desde  Quenindiola velamos por garantir o correcto uso e tratamento dos datos persoais dos usuarios.

PROTECCCIÓN DE DATOS

Paripepop  S. C., con localización en Rúa Jaca, 1, 2A, 15703, Santiago de Compostela (A Coruña) é o responsable do ficheiro e garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos nosos usuarios, e o seu tratamento de acordo á lexislación vixente.

Se o usuario, tras a lectura do presente documento, continúa utilizando os servizos, estará a manifestar a súa aceptación expresa desta política de privacidade e tratamento dos seus datos persoais. En caso contrario o usuario deberá abandonar este sitio web.

Para que  Quenindiola poida garantir a realización e seguimento das compras ou outros servizos ao cliente, é imprescindible que o usuario encha os debidos formularios cos seus datos persoais correctamente cumprimentados.

Quenindiola comprométese a respectar a confidencialidade de toda información de carácter persoal e a garantir o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante carta dirixida á dirección anteriormente indicada, ou ben mediante o envío dun correo electrónico a info@quenindiola.com indicando “ RDPD ­ Tenda  Online”. En ambos os casos facilitando unha fotocopia do documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento válido que o identifique.

REXISTRO E CONTA PERSOAL

O usuario que accede á web de  Quenindiola non está obrigado a proporcionar os seus datos persoais. A comunicación que realiza dos devanditos datos débese a que o usuario decidiu, de forma voluntaria, facilitalos, para poder gozar dunha navegación ou uso personalizado dos servizos que se ofrecen nela.

Quenindiola dá aos usuarios desta web, a posibilidade de rexistrarse e crear unha conta persoal, cos seus datos correctamente cumprimentados e un contrasinal para así poder acceder ás zonas restrinxidas que requiran identificación previa. Con iso ofrécese a posibilidade de ter un servizo máis personalizado, así como evitar o enchemento dos devanditos datos nas seguintes ocasións. No momento da recollida de datos indicarase o carácter voluntario ou obrigatorio destes.

MENORES DE IDADE OU INCAPACES

No caso de que o usuario deste sitio web sexa menor de idade ou incapaz,  Quenindiola advirte que é necesario contar co consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais para comunicar os seus datos persoais a esta web.

OUTRAS FINALIDADES DOS DATOS

Baixo o consentimento expreso do usuario, e en tanto non o desautorice, tamén se utilizarán os datos para facerlle chegar información sobre ofertas e servizos que estimemos resúltenlle de interese.

En calquera momento o usuario poderá modificar os datos do seu rexistro de cliente (cambio de domicilio, teléfono, correo electrónico....), ou solicitarnos o recordatorio do seu contrasinal se a esqueceu.

Tamén informamos que conforme á Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación vixente en materia de protección de datos, os datos persoais reflectidos neste formulario incorporaranse a unha base de datos titularidade de  Paripepop  S. C.

A finalidade desta base de datos é regularizar as oportunas solicitudes de información, suxerencias e reclamacións dos nosos clientes, para a súa xestión e resolución. Entre as finalidades dos devanditos datos están: cumprir coas obrigacións fiscais e contables; realizar as xestións comerciais necesarias para garantir e mellorar o servizo de atención ao cliente; optimizar os programas, xestores, aplicacións e equipos informáticos, para o correcto funcionamento da prestación de servizos; así como lograr a máxima eficiencia na entrega dos nosos produtos por medio de empresas de transporte.

En caso de solicitar o envío de mensaxes comerciais ou alertas de formato electrónico,  QUENINDIOLA informa os usuarios que poderán darse de baixa deste tipo de comunicacións en calquera momento comunicándoo a info@quenindiola.com.